Bestemmingsplan

Voor Anna's Hoeve zijn verschillende bestemmingsplannen van toepassing:

Voorbereiding Conserverend Bestemmingsplan Anna’s Hoeve 2023

De gemeente bereidt een nieuw bestemmingsplan Anna’s Hoeve voor. Nu vrijwel alle bouwvelden in de wijk verkocht zijn en omgevingsvergunningen zijn verleend, moet er een nieuw bestemmingsplan gemaakt worden om de bestaande situatie te beheren. Het huidige bestemmingsplan is geschreven voor een nieuwbouwwijk. Om het bouwen en ontwikkelen mogelijk te maken.

Begrenzing plangebied

Het plangebied voor het nieuwe bestemmingsplan Anna's Hoeve bestaat uit de woonwijk Anna's Hoeve, de sportvelden ten oosten van de wijk en de groenstrook ten westen van de wijk. De wijk wordt in het noorden begrensd door de Anton Philipsweg en in het oosten door Anna's Berg en het natuurgebied Laarder Wasmeer. Ten zuiden van het plangebied ligt de Liebergerweg en in het westen de Anthony Fokkerweg.

Ter inzage legging

Het nieuwe bestemmingsplan is in december 2023 ter inzage gelegd. Vanaf dat moment kunnen geen omgevingsvergunningen meer aangevraagd worden voor (ver)bouwplannen op basis van de eisen uit het huidige bestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan Anna’s Hoeve 2023 en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 22 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024 (zes weken) ter inzage. Meer informatie over het inzien van het ontwerpbestemmingsplan en het indienen van een eventuele zienswijze kunt u vinden via deze link https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-540313.html

De terinzagelegging wordt bekend gemaakt in het Gemeenteblad, de Gooi en Eembode en op de gemeentelijke website.

Na de ter inzagelegging van het nieuwe plan worden aanvragen voor omgevingsvergunningen aangehouden en pas beoordeeld nadat het nieuwe bestemmingsplan in werking treedt. Uiteraard gelden dan ook de eisen uit het nieuwe bestemmingsplan.  

Cookie-instellingen